KOY BOU NEKH SAFF SA

KOY BOU SAFF POUR JIGEEN BOU NAM DOUNDOU PLAISIR KATANTÉ BOU TAAR SAFF SAPP AK PLAISIR WOMA

Yeen jigeen yi nam GOOR BOU CIVILISÉ AM YAAR TÉK AM SOUTEUREUH MANAM DISCRÉT MEUNA GARDÉ SE

Lire

KOY POUR DATA JIGEEN

KOY BOU SAFF POUR JIGEEN BOU NAM DOUNDOU PLAISIR KATANTÉ BOU NEKH TÉ ANDAK THIAFKA

koy bou nekh si data jigeen bou nam koy woma ma nieuw katt la bagua bégg sama koy saff na té

Lire